تسهیلات ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها چیست؟ + بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد ۹۸ مشاغل

در این مطلب از جدولیاب ، توضیحاتی درباره تسهیلات ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها خواهیم داشت! همچنین درباره بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد ۹۸ مشاغل نیز خواهیم گفت! با ما همراه باشید. همه ساله سازمان امور مالیاتی برخی از مشاغل یا گروه‌های شغلی که فروش کالا و یا خدمات سالیانه آنها، از سقف تعیین شده این سازمان کمتر باشد، از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف می‌کند.

ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها

به این ترتیب، مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌ شود. سقف معافیت برای عملکرد سال ۱۳۹۸ شمسی ، سی برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ برای سال ۹۸ برابر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان و سی برابر آن معادل ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان می‌باشد.

چه کسانی مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها هستند؟

تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم؛ در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۹۸، حداکثر ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م) باشد. این مودیان در صورتی که فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۵/۳۱ تکمیل و ارسال نمایند، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

صاحبان مشاغلی که بر اساس موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت، در سال ۹۷ از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی برخوردار بوده‌اند؛ در صورتی که در طول سال ۹۸ نیز ضوابط معافیت یا نرخ صفر برای آنها حاکم باشد. همچنین عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر، معافیت آنها را لغو نخواهد کرد.

اما امیدعلی پارسا ، رئیس کل سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع برخی مشاغل را حسب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:

موضوع بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹، مقرر می دارد:

الف – مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

١- تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۳۹۸ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ۹٫۹۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

۱- ۱- صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و با استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت با نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است معاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مؤدیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل از هر گونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

۲- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود.

۲-۱- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷

۲-۲- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۲۵,۰۰۰,۰۰۱ ریال تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، با ۴٪ ( چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷

۲-۳- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۵۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، با ۸ ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷

۲-۴- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ۱۲٪ (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷

تذکر: بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ مذکور می باشد. مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

۳- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی http://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

۴- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۳) این دستور العمل بوده، مشروط به این که مجموع در آمد مؤدی از حدنصاب مقرر۹٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(۴۰۱) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.

۶- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها

ج- سایر موارد:

۸- صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال ۱۳۹۸ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند.

۹- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۸۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

۱۰- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۷ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۷ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند به عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان مرداد سال ۱۳۹۹) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص در آمد عملکرد سال ۱۳۸۸ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۱۲- کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند. مؤدیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

۱۳- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷ آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۷، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها نخواهد داشت.

۱۴- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد.

۱۵- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بندی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و بخشنامه های صادره مرتبط با آن در سال ۱۳۹۸ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی کارتخوان بانکی) شده اند لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده اند (ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه ۱۳۹۸)، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خواهند بود.

۱۶- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول حکم بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (۲) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

چگونه از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنیم؟

صاحبان مشاغلی که مایل به استفاده از مزایای این دستورالعمل هستند، بایستی درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به زودی در سایت https://www.tax.gov.ir قرار خواهد گرفت، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. بدین ترتیب این دسته از مودیان نیاز به تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد برای سال ۹۸ نخواهند داشت؛ و تکمیل فرم مربوطه جهت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای آنها کفایت می ‌کند.

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

منبع این مطلب سایت حدولیاب است برای دیدن منبع اینجا کلیک کنید by [author_name]