بارش برف تگزاس چه پشت پرده ای دارد؟ راز این برف چیست که میسوزد

برف تگزاس چهپ شت پرده ای دارد؟ راز این برف چیست که میسوزد جزئیات را در این صفحه ببینید

برف تگزاس چهپ شت پرده ای دارد؟

چند روزیست در تگزاس بفر شدیدی شروع به باریدن گرفته است که در چندسال اخیر بی سابقه بوده است! این بررف نسبت به سایر برف ها بسیار متفاوت است  در برابر اتش آب نمیشود بلکه میسوزد

ادعای عجیب مردم تگزاس در مورد برف شدیدی که اومده..
ویدئو های مختلفی توسط مردم تگزاس و.. منتشر شده است که بیان میکنند برفی که باریده طبیعی نیست و در مواجه با آتش آب نمیشود بلکه میسوزد!
و در حین سوختن بوی شیمیایی دارد!

گفته میشود احتمالا برخی اقدامات آمریکا برای ساخت سلاح هسته ای ممکن است منشا این پدیده باشد

برف تگزاس چه پشت پرده ای دارد؟ راز این برف چیست که میسوزد