تاج پادشاه نروژ برسر بازیگر سریال نون خ


جامعه پویا – در اولین قسمت سریال نون خ 3 که توسط سعید آقاخانی ساخته شده است با عروسی شیرین شروع شد. 

شیرین با بازی ندا قاسمی  سومین دختر نورالدین خانزاده است ازدواج کرده است. در سکانسی از این سریال عمه خانم تاج عروسی اش را به شیرین هدیه می دهد و شیرین آن را به تاج پادشاه نروژ هدیه می کند. اینجا را ببینید