مجموعه جواهرات Soulmate با طرح خوشه هایی از الماس!


این نظریه از دوگانگی جهان الهام گرفته شده است، مفهومی که توسط فیزیکدانان نظریه پردازی شده است و بیان می کند که جهان از دو نیمه مساوی اما متضاد با مواد، انرژی ها، جرم ها و حرکات دقیقاً متضاد تشکیل شده است.


مجموعه جواهرات / گردنبند گوشواره انگشتر الماس


طراحان Palmiero این نظریه پیچیده را به مجموعه ای زیبا از جواهرات تبدیل کرده اند.


مجموعه جواهرات / گردنبند گوشواره انگشتر الماس


در مجموعه Soulmate، خوشه هایی از الماس را خواهید دید که به طور مساوی توسط قطعات مجلل طلا وزن شده اند و سنگ های مرکزی درخشان را احاطه کرده اند – دو انرژی متضاد اما ضروری که یکدیگر را تکمیل می کنند. جفت روح اتحاد دو جهان، دو بینش و طرف های متضاد را جشن می گیرد که وقتی در کنار هم قرار می گیرند تعادلی هماهنگ ایجاد می کنند.


مجموعه جواهرات / گردنبند گوشواره انگشتر الماس[author_name]