روز جهانی بوسه ۲۰۲۲ در سال ۱۴۰۱ چه روزی است ؟


روز جهانی بوسه چه روزی است ؟


تاریخ روز جهانی بوسه در سال 1401به شمسی مصادف است با


چهارشنبه ، ۱۵ تیر [ سَرَطان ] ۱۴۰۱

۱۵ / ۴ / ۱۴۰۱


تاریخ روز جهانی بوسه سال  1401| روز جهانی بوسه چه روزی است ؟


تاریخ روز جهانی بوسه 2022


تاریخ روز جهانی بوسه 2022 در تقویم سال 1401به میلادی مصادف است با


2022 July 6 , Wednesday

6 – 7 – 2022


تاریخ روز جهانی بوسه سال  1401| روز جهانی بوسه چه روزی است ؟


تاریخ روز جهانی بوسه در سال 1401به قمری


تاریخ روز جهانی بوسه در سال 1401به قمری مصادف است با


الأربعاء ، ۶ ذی الحجه ۱۴۴۳

۶ / ۱۲ / ۱۴۴۳


تاریخ روز جهانی بوسه سال  1401| روز جهانی بوسه چه روزی است ؟


تبریک روز جهانی بوس


بوسیدن قول ماندن نیست شروع با هم بودنه.

درک و هم را فهمیدن و حس به هم رسیدنه


روز جهانی بوسه 1401مبارک


یک پرنده ی بی آسمان ، یک نسیم سرگردان ، یک رویای ناتمام

هی اس ام اس برو پیش اونی که فکر میکنم. اگه کار داشت مزاحمش

نشو. اگه خواب بود آروم ببوسشو برگرد. اگه تو رو خووند بهش بگو که دوسش دارم.!


روز جهانی بوسه 1401مبارک


لیوان ز لبت بوسه گرفت من ز لیوان

دیدی ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟

از بس ز لبت بوسه چون قند گرفتم

از قند لبت من مرض قند گرفتم…


روز جهانی بوسه 1401مبارک


بوس

B.O.O.O.O.S

BuuuuuuS

b.O.O.O.O.s

BüüüüüüS

B000000S

bUuUuUuUus

BooooooooS

bo.Oo.Oo.Oo.s

B…….oOo…..S

BoossS

تنوع از ما ,انتخاب از شما


روز جهانی بوسه 1401مبارک[author_name]